Ocupaziun de sperses publiches. Canone patrimonial

Dal 01/01/2021 él varënt le Regolamënt revardënt le canone patrimonial de conzesciun, autorisaziun...

data de publicaziun:

23/10/2022

tëmp de letöra

1 menüt

temesc
categories

Dal 01/01/2021 él varënt le Regolamënt revardënt le canone patrimonial de conzesciun, autorisaziun o esposiziun publizitara y le canone patrimonial de conzesciun por l’ocupaziun di marciá. Le canone patrimonial sostituësc le canone per l’ocupaziun dla spersa publica (COSAP), lla cuta comunala sön la publizité y le dërt sön les i placac publizitars (ICPDPA). Les revardëntes disposiziuns é contegnüdes tla lege n. 160/219, articul 1, commi da 816 a 847.

L'ocupaziun permanënta y temporanea dles sperses publiches y dles dla lerch sura y sot le funz publich e sotmetüda al canone patrimonial de conzesciun.

Por vigni ocupaziun de sperses y arees publiches él debojëgn de na autorisaziun scrita rilasciada denant. Tl cajo de emergënza o de nezescité obietiva, l'ocupaziun dla spersa publica pó gnida fata sënza autorisaziun danfora a condiziun che al ara vëgn comunicada atira.

Agevolaziuns y esenziuns
Le regolamënt comunal all’art. 27, coma 1 prevëiga agevolaziuns y esenziuns.

Cost

Le canone depënd dal tipo y dala mosüra dl'ocupaziun (m²) sciöche ince dala zona.

Documënc

  • domanda
  • 2 marches da bol da 16,00 €
  • planimetria 1:200

Formulars

Domanda de ocupaziun de sperses y lerchs publiches


d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 02/05/2024, 10:33

ciaredi ales iscriziuns

Avisc

Indiziuns, anunzies de concursc y d’atres informaziuns por i zitadins

Comunicac stampa

Comunicaziuns ofiziales dl Ombolt, di organs politics y di ofizi de comun.

Notizies

Informaziuns atuales sura manifestaziuns y la vita culturala tl comun.