Documënt (tecnich) de suport

Documënc, sciöche p.ej. presentaziuns, relaziuns tecniches, diretives, publicaziuns generales

ciaredi ales iscriziuns

Consum minimo dites

Consum minimo dites

Contrat de fornidöra de ega da bëre

Contrat de fornidöra de ega da bëre

Cuantites minimes 2022

Cuantites minimes 2022

Detlaraziun de conformité por instalaziun contadù dal ega

Detlaraziun de conformité por instalaziun contadù dal ega

Detlaraziun IMU

Detlaraziun IMU

Diretives por la conzesciun y le paiamënt de contribuc

Diretives por la conzesciun y le paiamënt de contribuc

IMI - alicuotes 2023

IMI - alicuotes 2023

Informaziun racoiüda refodam

Informaziun racoiüda refodam

Prüma comunicaziun instalaziun contadusc dal ega - ma canalisaziun

Prüma comunicaziun instalaziun contadusc dal ega - ma canalisaziun

ciaredi ales iscriziuns

Acordanza anter ënc

Documënc, che pormët la colaboraziun inanter i ënc, sciöche convenziuns, acordanzes

At normatif

Documënc normatifs, sciöche p.ej. leges, decrec, regolamënt y i.i.

Documënt (tecnich) de suport

Documënc, sciöche p.ej. presentaziuns, relaziuns tecniches, diretives, publicaziuns generales

Documënt ativités politiches

Documënc, sciöche p.ej. ordins dl de,  interogaziuns, domandes y.i.i.

Documënt de programaziun y relaziun

Documënc, sciöche le bilanz, le program di laurs publics y i.i.i

Documënt sura le funzionamënt intern

Documënc, en referimënt al funzionamënt intern dl ënt, sciöche p.ej. l’ordin di ofizi, comunicaziuns...

Domanda

Domandes scrites, che vëgn fates da porsones privates ales aministraziuns publiches

Formulars

Formulars di ofizi dles aministraziuns publiches. Informaziuns sura le tratamënt di dac personai