Regolamënt sura i controls interns

Regolamënt sura i controls interns
categories
data de publicaziun

22/07/2016

descriziun

Regolamënt sura i controls interns aprové cun delibera de consëi 26 di 22.07.2016
 

file

contat

format dl file

application/pdf

lizënza

Lizënza daverta

perioda

data de publicaziun

22/07/2016

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 02/05/2024, 07:37

ciaredi ales iscriziuns

Acordanza anter ënc

Documënc, che pormët la colaboraziun inanter i ënc, sciöche convenziuns, acordanzes

At normatif

Documënc normatifs, sciöche p.ej. leges, decrec, regolamënt y i.i.

Documënt (tecnich) de suport

Documënc, sciöche p.ej. presentaziuns, relaziuns tecniches, diretives, publicaziuns generales

Documënt ativités politiches

Documënc, sciöche p.ej. ordins dl de,  interogaziuns, domandes y.i.i.

Documënt de programaziun y relaziun

Documënc, sciöche le bilanz, le program di laurs publics y i.i.i

Documënt sura le funzionamënt intern

Documënc, en referimënt al funzionamënt intern dl ënt, sciöche p.ej. l’ordin di ofizi, comunicaziuns...

Domanda

Domandes scrites, che vëgn fates da porsones privates ales aministraziuns publiches

Formulars

Formulars di ofizi dles aministraziuns publiches. Informaziuns sura le tratamënt di dac personai